Provozní řád Plaveckého klubu ŠIPKA

Přihlášením nebo zaplacením kurzu se zavazujete, že budete dodržovat tento Provozní řád. 

Provozní řád je platný pro všechny klienty Plaveckého klubu ŠIPKA, s.r.o. (IČO: 28368380) a Ing. Lenka Silberhornová (IČO: 06326943).

 1. Plaveckého výcviku a kurzů aqua aerobiku se smí zúčastnit pouze zdravé osoby! Osoby s epilepsii či jiným podstatným zdravotním rizikem se nemohou kurzů zúčastnit bez zvýšeného dozoru druhé osoby. Zdravotní rizika a omezení je nutné písemně oznámit pracovníkům Plaveckého klubu ŠIPKA s.r.o. (dále jen Plavecký klub), kteří rozhodnout o zařazení nebo nezařazení do kurzu plavání a kurzu aqua aerobiku.
 2. Každý klient Plaveckého klubu se musí řídit také Hygienickými a bezpečnostními předpisy bazénu a obecnými pravidly slušnosti a pořádku. V případě porušení pravidel tohoto provozního řádu je pracovník Plaveckého klubu oprávněn takového porušitele vykázat a vyvést z prostor bazénu.
 3. Na bazén je zakázáno nosit skleněné a jiné nebezpečné či nevhodné předměty, jídlo, pití a žvýkačky. Vstup na bazén je povolen pouze po převlečení – převlečen musí být i doprovod dětí.
 4. Každý musí mít své plavky, mýdlo, ručník a doporučujeme čistou obuv vhodnou do mokrého prostředí. Všichni dlouhovlasí musí mít vlasy svázané gumičkou. Koupací čepice nejsou při cvičení aqua aerobiku vhodné! Před vstupem na bazén je nutné si umýt celé tělo mýdlem bez plavek.
 5. Vstup do šaten je možný 15 minut před zahájením lekce. Na bazén je vstup povolen pouze za přítomnosti pracovníka Plaveckého klubu ŠIPKA. Odchod z bazénu do 15 minut po konci lekce.
 6. Plavecký klub neručí za věci a peníze uložené v šatně či na bazénu. Doporučujeme si své osobní věci uložit do trezoru v recepci bazénu nebo si osobní věci (kabelky, batohy apod.) vzít s sebou na bazén a věnovat jim zvýšenou pozornost.
 7. Rodiče nebo jiná dospělá osoba musí doprovázet děti do 10 let do šatny, do sprch i na WC a po celou dobu pobytu na bazénu je tento doprovod za své děti zodpovědný. Děti starší 10 let mohou doprovázet podle svého rozhodnutí. V zázemí bazénu smí chodit pouze bosi nebo v čisté obuvi.

Rodičům je dovoleno být po celou dobu výcviku na bazéně, ale musí respektovat plaveckou výuku – nezasahovat nevhodně do výcviku dítěte – a musí respektovat provozní řád bazénu (převlečení apod.).

Rodiče/zákonní zástupci nebo doprovod dětí/ zodpovídají za bezpečnost dětí v šatnách, sprchách, WC, na bazénu před zahájením výcviku a po skončení výcviku. Zodpovídají za dítě i při přerušení výuky z důvodů nevolnosti dítěte, odchodu na WC nebo předčasného ukončení výcviku.

 1. Na bazénu je zákaz běhání, strkání a zbytečného pokřikování! Pozor, všude je kluzká podlaha a hrozí nebezpečí uklouznutí, pádu a úrazu!
 2. Každá lekce zahrnuje prezenci, vlastní výuku, krátké volno a hry. Výuka začíná a končí hvizdem a nástupem v místě plavecké výuky – ve svém plaveckém družstvu.
 3. Zaměstnanec (vedoucí bazénu, vedoucí dne, vedoucí) Plaveckého klubu má právo do 3. lekce přesunout klienta do jiného plaveckého kurzu/lekce (jiná hodina) na základě potřeby sjednotit plavecké dovednosti klientů v rámci plavecké skupiny/družstva. Pokud klient nebude s přeřazením do jiného kurzu souhlasit, má právo na vrácení kurzovného v plné výši.
 4. Pravidla pro náhradní lekce za zameškané hodiny:
  • Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty a nejsou nárokovatelné, finanční kompenzace za zameškané lekce neposkytujeme. 
  • Náhradní lekce je možné čerpat pouze do poslední lekce daného kurzu (pouze v rámci pololetí) bez možnosti jakékoliv kompenzace. V průběhu kurzu je možné nahradit maximálně 5 lekcí.
  • Všechny náhrady je nutné hlásit emailem min. 2 dny předem nebo telefonicky/sms min. 1 den předem.
  • Způsob nahrazení lekcí:
   • náhrady probíhají ve skupinách stejné úrovně jako je klient zařazen a lze přijít na náhradní hodinu v jiný den i na jiný bazén
   • klient může zůstat plavat nebo cvičit dvě vyučovací hodiny za sebou
   • i jiní členové rodiny mohou jít na náhradní hodinu aqua aerobiku nebo plavání na jakýkoli bazén
 5. Fotografie pořízené během výuky mohou být použity k propagaci Plaveckého klubu. V případě, že nesouhlasíte se zveřejňováním vašich fotografií, upozorněte na tuto skutečnost instruktorku (pouze v případě, že jsou fotografie pořizovány). Nesouhlas s pořízením fotek musí být uveden na přihlášce nebo musí být oznámen emailem.
 6. Veškeré základní informace a informace o zrušených hodinách najdete na nástěnce bazénu (platí pro bazén Výstaviště) nebo na stránkách www.plavani-sipka.cz
 7. Provozní řád platný od 1. 3. 2013 (poslední úprava 1. 9. 2019)

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů, o jaké osobní údaje se jedná a jak jsou u nás zabezpečeny. Jakýkoliv údaj, který po vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, údaj vždy vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě nedošlo k jejich zneužití.  V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese lenka@plavani-sipka.cz.

A. Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává Plavecký klub ŠIPKA s.r.o. se sídlem Nad lesním divadlem 1354/8a, Praha 4, IČO 28368380, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136604 (dále jen: „klub“).

B. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na našich kurzech a jiných akcích a na základě vaší aktivity na našem webu.

Registrační údaje

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Věk pro potřeby rozdělení do jednotlivých skupin plavání
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z našich kurzů, kterých se zúčastníte, a to na základě vašeho souhlasu, který je součástí provozního řádu klubu. Pokud s pořizováním ilustrativních snímků nesouhlasíte, fotograf dostane instrukce vás na fotografiích nezobrazovat. Fotografie budou zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Přihláška v papírové podobě (uchováváno pouze ve fyzické podobě po dobu konání kurzů)

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Email
 • Adresu
 • Číslo OP zákonného zástupce u dětí

Fakturační údaje

 • Jméno a příjmení
 • IČ, příp. DIČ
 • Adresa bydliště/sídlo

Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

C. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • přihlašování na naše kurzy a další akce pořádané klubem
 • pořádání a organizace kurzů a jiných akcí
 • zaslání informací o spuštění přihlašování na naše kurzy
 • zabezpečení naší stránky
 • provozování naší stránky
 • zlepšování našich služeb
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • zasílání našich newsletterů plných nabídek našich kurzů, akcí, dalších novinek (k zasílání newsletterů dochází na základě vašeho souhlasu, odhlášení z jejich přijímání je možno provést v odkazu umístěném v patičce newsletteru, popřípadě emailem: lenka@plavani-sipka.cz)
 • prezentace naší činnosti na webu/sociálních sítích (týká se zveřejňování fotografií)

D. Přístup k údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

E. Délka zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu 4 let od vaší účasti na kurzu, a to zejména z důvodu vyřizování případných reklamací a stížností ohledně vaší účasti apod.

Souhlas se zasíláním newsletterů: budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ze zasílání newsletterů se můžete vždy odhlásit způsobem uvedeným na této stránce.

F. Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby na základě přihlášky na naše kurzy a další akce pořádané klubem
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let); 
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našeho webu);
 • vámi udělený souhlas, na jehož základě např. pořizujeme fotografie z kurzů nebo vám můžeme zasílat náš newsletter.

G. Zabezpečení údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Tak jako u všech ostatních společností, není ani u nás objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. To znamená, že není možné na 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže získat přístup třetí osoba, že nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

K plnému zajištění bezpečnosti vašich údajů však potřebujeme také vaši pomoc a odpovědné chování. Pamatujte prosím, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

H. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie nepoužíváme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce.

Více informací o cookies využívaných naší společností naleznete na stránce Prohlášení o cookies.

I. Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: lenka@plavani-sipka.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

J. Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese lenka@plavani-sipka.cz či písemně na naší adrese: Plavecký klub ŠIPKA s.r.o. Nad lesním divadlem 1354/8a, Praha 4, 142 00.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.